Üçlü Sorumluluk

 Üçlü Sorumluluk tanım olarak, faaliyetin her aşamasında insan hayatının, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını öncelikli olarak ele alan ve bunu sürekli olarak ön planda tutan bir programdır. İlk olarak 1984 yılında, Kanada Kimya Sanayicileri Derneği tarafından ortaya atılmış ve daha sonra dünyaya yayılarak, şu anda 50'den fazla ülkede uygulama alanı bulmuştur.

 Üçlü Sorumluluk Programı kimya sanayine yönelik gönüllü bir uygulamadır. Ülkemizde, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) koordinasyonunda yürütülmektedir. Üçlü Sorumluluk programının prensip ve gereklerinin uygulanması taahhüt edilir ve uygulamaların yerine getirilip getirilmediği, yeterliliği ve sürekliliği TKSD tarafından denetlenir.

 Üçlü Sorumluluk, teknolojik ve ekonomik şartlar paralelinde devamlı çaba ve gelişme isteyen kısa, orta ve uzun vadeli kesintisiz bir uygulamadır. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, Üçlü Sorumluluk temel kurallarının, kuruluşların tüm bölümlerinde ve aktivitelerin her kademesinde daha etkin bir biçimde uygulanabilmesi için yeni yöntemler ve kılavuzlar geliştirmeye devam etmekte ve kimya sektörü ile devamlı iletişim içinde bulunmaktadır.

 CLEARİTY KİMYA, Üçlü Sorumluluk programı gereği olarak, bir tesisin kurulması öncesinde fizibilite, planlama,  projelendirme,  montaj, üretim faaliyetleri,  sevkiyat,  bakım ve diğer hizmet  faaliyetlerin her aşamasında çevrenin korunmasına,  insan sağlığına ve teknik emniyete öncelik vermekte ve tüm bunları ön planda tutarak üretim yapmaktadır.

Üçlü Sorumluluk Hedefleri

1.İşletmede kullanılan ham ve yardımcı maddelerin,  proses şartlarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerini önceden saptayıp en aza indirmek için yöntemler geliştirmek.

2.Tüm çalışanları, üretimde kullanılan kimyasal maddelerin tehlike ve zararları, taşıma ve depolama şartları konusunda bilgilendirmek;  üretim koşullarının yaratılabileceği olası güvenlik ve kirlilik risklerine karşı eğitmek ve sorumluluk duygularını geliştirmek.

3.Yeni teknoloji ve prosesler kullanmak suretiyle istenmeyen atıklar oluşmasını minimuma indirmek.

4.Üretim atıklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerini gidermek için tüm arıtma tekniklerinden yararlanarak atıkları kaynağından önlemek, temizlemek; bazı atıkların değişik üretim kollarında ham veya yardımcı madde olarak kullanılma olasılıklarını araştırıp değerlendirmek.

5.Hammadde ve enerji kaynaklarını israf etmeden en verimli şekilde kullanan teknikleri geliştirmek çevreyi kirletmeyen temiz enerji kullanmaya özen göstermek.

6.Tüketicilere,  Kuruluşun ürünleri,  bunların kullanımı ve kullanım sonrası ambalaj ve atıklarının çevreye zarar vermeden geri kazanılması ve yok edilmeleri konusunda bilgi vermek.

7.Çevreyi kirletmeyen,  çevre dostu yöntem ve ürünlerin geliştirilmesine yönelik araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek.

8.Meydana gelebilecek iş kazaları ve yangınlara karşı önceden alınması gerekli önlemler için komşu kuruluşlar ve yerel yönetimler ile işbirliği ve dayanışma içinde olmak.

9.Kamuoyunun,  kuruluş hakkında yanlış bilgi ve yargı sahibi olmaması bakımından,  zaman zaman Kuruluşun faaliyetleri,  çevre,  insan sağlığı ve iş güvenliğine yönelik çalışmaları konusunda kaygı giderici bilgiler vermek.